Bùi Thị Hồng, Thắm, và Bắc Nguyễn Xuân. “05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 23 (Tháng Chạp 30, 2018): 41–47. Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127.