Cấn Thị Thanh, Hiền, Anh Trương Vân, và Trang Lê Thu. “4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG”. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, no. 22 (Tháng Mười 4, 2018): 27–37. Truy cập Tháng Tư 21, 2024. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/110.