Bùi Thị Hồng, T. “01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 27, Tháng Mười 2019, tr 3-13, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81.