Nguyễn, M., K. Nguyễn Thị, T. Phạm Anh, và H. Vũ Thị Thúy. “15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 46, Tháng Bảy 2023, tr 138-49, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/502.