Nguyễn Thị Thanh, H., H. Bùi Thị Thu, A. Lê Thị Vân, Đạt Nguyễn Xuân, H. Ngô Thị Thu, Ánh Nguyễn Thị, L. Phạm Hải, T. Vũ Văn, M. Vũ Thị, D. Vũ Văn, and H. Trần Đình. “02. Research on Simultaneously Removal of Ciprofloxacin and Levofloxacin in Water by Bismuth Oxidide - BiOI”. Science Journal of Natural Resources and Environment, no. 41, June 2022, pp. 14-21, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423.