Nguyễn Thị Thanh, H., H. Bùi Thị Thu, A. Lê Thị Vân, Đạt Nguyễn Xuân, H. Ngô Thị Thu, Ánh Nguyễn Thị, L. Phạm Hải, T. Vũ Văn, M. Vũ Thị, D. Vũ Văn, và H. Trần Đình. “02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 41, Tháng Sáu 2022, tr 14-21, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423.