Đỗ Thị Phương, T., và T. Chu Hải. “07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 40, Tháng Tư 2022, tr 68-76, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/396.