Võ Thành, D., K. Huỳnh Việt, K. Phan Đình, T. Ngô Thị Thanh, N. Nguyễn Văn, and H. Trương Thị Thúy. “05. Social Vulnerability of Rice-Based Farming Households to Salinity Intrusion in the Vietnamese Mekong Delta”. Science Journal of Natural Resources and Environment, no. 40, Apr. 2022, pp. 41-58, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/394.