Lê Thị Thu, H., V. Lê Thị, L. Ngô Đình, K. Nguyễn Văn, L. Nguyễn Hoàng, và T. Nguyễn Tiến. “13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 37, Tháng Mười 2021, tr 126-3, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352.