Nguyễn Thanh, G., H. Phùng Thị, N. Dương Văn, M. Lê Thị Diễm, và T. Lê Thị Bích. “05. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 35, Tháng Tư 2021, tr 47-60, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/311.