Đỗ Thị, B., và T. Lê Thu. “06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 28, Tháng Chạp 2019, tr 39-44, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/197.