Thái Thị Thanh, M., và P. Tae Yoon. “12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 26, Tháng Sáu 2019, tr 90-99, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/175.