Lương Thanh, T., và T. Nguyễn Thanh. “07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 26, Tháng Sáu 2019, tr 52-56, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170.