Nguyễn Tiến, H., Đăng Vũ Hải, và D. Nguyễn Kiên. “11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 23, Tháng Chạp 2018, tr 89-98, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133.