Phạm Thị Thương, H., N. Nguyễn Văn, và H. Lê Thị Thu. “09. ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH TRONG ĐIỀU VẼ ẢNH NGOẠI NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 23, Tháng Chạp 2018, tr 74-80, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/131.