Bùi Thị Hồng, T., và B. Nguyễn Xuân. “05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 23, Tháng Chạp 2018, tr 41-47, https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127.