[1]
D. Nguyễn Kiên và N. Trần Chấn, “6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 20, tr 43–49, tháng 7 2018.