[1]
T. Bùi Thị Hồng, “01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU”, TCKHTNMT, số p.h 27, tr 3–13, tháng 10 2019.