[1]
B. Đỗ Thị, “04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”, TCKHTNMT, số p.h 47, tr 38–50, tháng 9 2023.