[1]
T. Phạm Thị Mai, A. Trương Thế, H. Nguyễn Thị Hồng, Q. Nguyễn Hồng, và Y. Tạ Thị, “14. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ TUẦN HOÀN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 46, tr 127–137, tháng 7 2023.