[1]
O. Nguyễn Thị, L. Phan, H. Nguyễn Thị Thu, và L. Lê Chí, “15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, TCKHTNMT, số p.h 45, tr 159–169, tháng 3 2023.