[1]
T. Trần Đức, B. Đỗ Thị, và A. Nguyễn Phương, “05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ”, TCKHTNMT, số p.h 44, tr 46–52, tháng 12 2022.