[1]
H. Nguyễn Thị Thanh, “02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI”, TCKHTNMT, số p.h 41, tr 14–21, tháng 6 2022.