[1]
K. Trần Duy, “17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI”, TCKHTNMT, no. 41, pp. 169–172, Jun. 2022.