[1]
N. Nguyễn Lê Như, Đan Trương Hoàng, and G. Nguyễn Thanh, “14. Drivers for revising environmental protection Law in Vietnam”, TCKHTNMT, no. 41, pp. 145–154, Jun. 2022.