[1]
T. Đỗ Thị Phương và T. Chu Hải, “07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH”, TCKHTNMT, số p.h 40, tr 68–76, tháng 4 2022.