[1]
C. Quách Thị and Đào Bùi Thị Thúy, “03. Study on flash flood risk zoning in Quang Binh district, Ha Giang province using remotedly sensed images, GIS and FFPI index”, TCKHTNMT, no. 38, pp. 17–29, Dec. 2021.