[1]
C. Phạm Văn và T. Đỗ Mạnh, “02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 38, tr 11–16, tháng 12 2021.