[1]
H. Lê Thị Thu, V. Lê Thị, L. Ngô Đình, K. Nguyễn Văn, L. Nguyễn Hoàng, và T. Nguyễn Tiến, “13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI”, TCKHTNMT, số p.h 37, tr 126–136, tháng 10 2021.