[1]
N. Nguyễn Văn, Đoàn Nguyễn Thanh, và T. Nguyễn Thanh, “04. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ DỰA TRÊN ẢNH VIỄN THÁM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU”, TCKHTNMT, số p.h 34, tr 30–37, tháng 12 2020.