[1]
D. Vũ Văn, T. Lê Đắc, T. Phạm Hồng, và T. Bùi Đức, “02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ”, TCKHTNMT, số p.h 34, tr 12–23, tháng 12 2020.