[1]
B. Bùi Sỹ, D. Lại Thế, và T. Bùi Đức, “05. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA DÂN CƯ VEN BIỂN VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA”, TCKHTNMT, số p.h 32, tr 43–51, tháng 11 2020.