[1]
T. Phạm Thị Thanh và H. . Lê Thị Thu, “12. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN”, TCKHTNMT, số p.h 30, tr 92–101, tháng 7 2020.