[1]
H. Lưu Văn và T. Phạm Hồng, “03. GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN DƯỢC LIỆU VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA GIẢO CỔ LAM, DÂY THÌA CANH, SÂM CAU TRONG MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN TẠI TỈNH VĨNH PHÚC”, TCKHTNMT, số p.h 30, tr 21–26, tháng 7 2020.