[1]
T. Lương Thanh, Định Nguyễn An, và H. Trần Văn, “05. HOÀN THIỆN MÔ HÌNH MẶT BIỂN TRUNG BÌNH KHU VỰC VÀ MÔ HÌNH MẶT BIỂN THẤP NHẤT KHU VỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM”, TCKHTNMT, số p.h 29, tr 42–49, tháng 4 2020.