[1]
B. Đỗ Thị và T. Lê Thu, “06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN ”, TCKHTNMT, số p.h 28, tr 39–44, tháng 12 2019.