[1]
Đông Nguyễn Hải, T. Đỗ Thị Phương, H. Doãn Thị Thái, và H. Trần Thị, “03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM”, TCKHTNMT, số p.h 28, tr 16–26, tháng 12 2019.