[1]
T. Nguyễn Tiến, “13. THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TRONG VIỆC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ”, TCKHTNMT, số p.h 27, tr 118–122, tháng 10 2019.