[1]
L. Nguyễn Hồng và T. Phạm Hòa, “10. MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO BÃO TẠI KHU VỰC VỊNH BẮC BỘ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI”, TCKHTNMT, số p.h 27, tr 93–104, tháng 10 2019.