[1]
M. Thái Thị Thanh và P. Tae Yoon, “12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017”, TCKHTNMT, số p.h 26, tr 90–99, tháng 6 2019.