[1]
H. Nguyễn Tiến, Đăng Vũ Hải, và D. Nguyễn Kiên, “11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH”, TCKHTNMT, số p.h 23, tr 89–98, tháng 12 2018.