[1]
T. Lê Thu và B. Đỗ Thị, “06. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ANN NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG NẬM MỨC”, TCKHTNMT, số p.h 23, tr 48–55, tháng 12 2018.