[1]
T. Phạm Anh và Y. Nguyễn Thị Hải, “8. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM”, TCKHTNMT, số p.h 22, tr 61–70, tháng 10 2018.