[1]
H. Cấn Thị Thanh, A. Trương Vân, và T. Lê Thu, “4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG”, TCKHTNMT, số p.h 22, tr 27–37, tháng 10 2018.