Bùi Thị Hồng, T. (2019) “01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (27), tr 3–13. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81 (Truy cập: 14 Tháng Bảy 2024).