Đào Văn, K. (2023) “07. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (47), tr 76–87. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/511 (Truy cập: 13 Tháng Sáu 2024).