Đỗ Thị, B. (2023) “04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (47), tr 38–50. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/508 (Truy cập: 13 Tháng Sáu 2024).