Trần Đức, T., Đỗ Thị, B. và Nguyễn Phương, A. (2022) “05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (44), tr 46–52. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/460 (Truy cập: 21 Tháng Năm 2024).