Trần Duy, K. (2022) “17. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI”, Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), pp. 169–172. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/422 (Accessed: 26 November 2022).