Nguyễn Đức, T., Nguyễn Thị Hải, Y., Bùi Thị, H. và Dương Thu, H. (2022) “16. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (41), tr 161–168. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/421 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).