Đỗ Thị, B. (2022) “05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (41), tr 45–51. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410 (Truy cập: 13 Tháng Sáu 2024).