Đỗ Thị, B. (2022) “05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN”, Science Journal of Natural Resources and Environment, (41), pp. 45–51. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410 (Accessed: 2 December 2022).